ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР

Посети: 12176

01 ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

02 ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

 
 1. Васил Костов - претседател
 2. Роберт Лазаревски - генерален секретар
 3. Сашо Васков - член 
 4. Филип Серафимовиќ - член
 5. Горан Цуцулоски - член
 6. Љупчо Јованов - член
 7. Дарко Панов - член
 8. Борче Лазаревски - член
 9. Наќе Ѓузелов - член
 10. Горан Тонев - член
 11. Спасо Симјаноски - член
 12. Ѕвонко Николоски - член
 13. Никола Мицевски - член
 14. Предраг Стојчиќ - член
 15. Раде Русевски - член
 16. Лазар Лазаровски - член
 17. Симеон Георгиев - член
 1. Ацо Ѓоревски
 2. Боби Стојановски
 3. Љубомир Кајсторовски
 4. Зоран Шурдовски