Отворен јавниот повик за доделување на концесија за риболов на повеќе акумулации

18 Мај 2016
5092 пати

До крајот на јуни ќе биде отворен повикот за доделување на концесија за рекреативен риболов на акумулациите Матка, Глажња, Липково и Градче, а изборот е по пат на електронско наддавање.

Риболовните здруженија и фирмите од оваа дејност можат да се јават на повикот за доделување на концесија за рекреативен риболов. Концесијата се однесува за рекреативен риболов за период од шест години.

Право на учество на Јавниот повик имаат рибарските здруженија и домашни и странски правни лица регистрирани во Македонија.

Со документите потребено е да се достави потврда дека барателот е регистриран и се занимава со дејноста рибарство, доказ дека ја има потребната опрема за вршење на рибочуварската служба и дека ќе вработи потребен број на лица за заштита на рибите.

Критериум според кој ќе се изврши изборот е највисокиот понуден износ за концесијата на електронското надавање.

Краен рок за пријавување за учество е 30 јуни 2016 година.

Повеќе информации и преземање на конкурсите на http://www.mzsv.gov.mk/

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00