ИЗВЕСТУВАЊА

Согласно Правилникот за спортско-риболовни судии и Одлуката на Управниот одбор на МРФ за формирање на комисја за полагање испит, комисијата објавува П Р О Г Р А М АЗа полагање на испит за спортско-риболовни судии 1. Полагањето испит за спортско-риболовни судии ќе се спроведе во дисциплините „Пливка“ и „Крап“, во двата ранга: III ранг - основен судија и II ранг - државен судија, за секоја дисциплина посебно.2. Спроведување на испитот2.1. Теоретскиот дел се врши писмено, со заокружување и доплолнување на одговори на поставените прашања и понудените одговори и решавање на задача со пресметување на резултати за одреден натпревар. Тежината на задачата ќе биде според рангот за кој се полага. 2.2. За пресметување на конечните резултати од теоретскиот дел, прашањата учествуваат…
Почитувани риболовци, Во прилог може да ја погледнете Програмата за Спин лига 2019 во организација на Македонска Риболовна Федерација. Бистро! МРФ
Почитувани, Во прилог може да го погледнете дополнувањето на Решението на МЗШВ за одобрение на цените на дозволи за риболовни ревири и рекреативни зони за 2019 година.
Почитувани риболовци, Во прилог може да ја погледнете Програмата за Мушичарската лига 2019 во организација на Македонска Риболовна Федерација. Бистро! МРФ  
Почитувани, Во прилог може да го погледнете Решението за одредување на надоместокот за издавањето на легитимацијата за рекреативен риболов за 2019 година, издадено од страна на МЗШВ. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Во прилог може да го погледнете Решението на МЗШВ за одобрение на цените на дозволи за риболовни ревири и рекреативни зони за 2019 година.
Почитувани,Ве известуваме дека во денешното издание (Петок 23.11.2018 година) во весниците Нова Македонија и Слободен печат е објавен ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони:Црна река 1, Црн Дрим 2, Охридски слив, Злетовска река, Треска 1, Акумулација Матка, Охридско Езеро и Дојранско Езеро.
ЗАБРАНИ НА РИБОЛОВНИ РЕВИРИ И РИБОЛОВНИ ЗОНИ ЗА 2018 ГОДИНА - ДОПОЛНАРЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИТЕ ВОДИ ВО ПЕРИОДОТ НА ПРИРОДЕН МРЕСТ НА РИБИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА   РИБОЛОВНИ РЕВИРИ     РИБОЛОВЕН РЕВИР КОНЦЕСИОНЕР ВИД НА РИБА ПЕРИОД НА ЗАБРАНА ВАРДАР 1 Гостиварски СРД„БАШ ВАРДАР‘‘-ГОСТИВАР   ПАСТРМКА   од 01.10. до 31.01.2019            ВАРДАР 3 Скопски ЗССРК„РИБАР 2011‘‘ – СКОПЈЕ ПАСТРМКА од 01.10 до 31.01.2019 СИТЕ ВИДОВИ РИБИ од 01.10 до 31.01.2019 ЦЕЛОСНА ЗАБРАНА ЗА ДЕЛОТ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР НА РЕКАТА ТРЕСКА ОД БРАНА НА АКУМУЛАЦИЈА МАТКА ДО ВЛИВ НА РЕКА ВАРДАР ВАРДАР 4 Велешки   ЗСР„БАБУНА‘‘- ВЕЛЕС   ПАСТРМКА   од 01.10 до 31.01.2019 ПЧИЊА 1 Кумановски ЗСРРК„ПЧИЊА‘‘- КУМАНОВО   ПАСТРМКА   од…

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk