ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ ТЕЛА - КОМИСИИ

01 СУДИСКА

02 НАТПРЕВАРУВАЧКА

1.  Пеце Велевски – претседател
2.  Лазар Лазаровски
3.  Димитар Ѓорѓиев
1.  Кирил Нацевски – претседател
2.  Мартин Павлов
3.  Јане Томов
4.  Предраг Стојчиќ
5.  Никола Џампалов
6.  Тодор Наневски
7.  Зоран Трајковски
   

03 РАБОТА СО КАДЕТИ И ЈУНИОРИ

04 ИНФОРМИРАЊЕ

1.  Димче Мајковски – претседател
2.  Иванчо Богоевски
3.  Горан Димитриевски
4.  Марјан Ристиќ
5.  Миланчо Миров

1.  Филип Серафимовиќ – претседател
2.  Лазар Лазаровски

05 НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

06 ДИСЦИПЛИНСКА

1.  Душко Сандевски – претседател
2.  Никола Панов
3.  Васил Хаџиски

1.  Бранислав Димовски – претседател
2.  Марјан Вељановски
3.  Симе Геразовски

   

07 ЗАШТИНА НА РИБЕН ФОНД

08 ПРАВНА КОМИСИЈА

1.  Горан Стоименовски – Претседател
2.  Васил Костов
3.  Кирил Нацевски
4.  Никола Мицевски
5.  Бранко Јанушев
6.  Екрем Абдилалити
7.  Ласте Симоновски
8. Борче Лазаревски
9. Зоран Стојмановски
10. Драги Младеновски
11. Шефкет Маслак
12. Наумче Танески
13. Мејтин Шакиров
1.  Филип Серафимовиќ – претседател
2.  Доне Макриевски
3.  Димче Мајковски

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk