ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР

01 ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

02 ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

 
 1. Васил Костов
 2. Никола Панов
 3. Раде Русевски
 4. Душко Сандевски
 5. Сашо Васков
 6. Филип Серафимовиќ
 7. Предраг Стојчиќ
 8. Бранислав Димовски
 9. Васил Хаџиски
 10. Звонимир Мечалов
 11. Бранко Јанушев
 12. Горан Стоименовски
 13. Никола Мицевски
 14. Пеце Велевски
 15. Кирил Нацевски
 1. Симе Георгиев
 2. Томе Илиевски
 3. Љубомир Кајсторовски

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk